२०८१ असार ३१ गते | 14th of July 2024

फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजनाको पानी जमाइएको पोखरी

फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजनाको पानी जमाइएको पोखरी
sf7df8f}F, !@ k'; . blIf0fsfnL gu/kflnsf j8f g+ # sf] kmlk{ªdf /x]sf] kmlk{ª n3' hnljB't kl/of]hgfsf] kfgL hdfOPsf] kf]v/L . of] g]kfnsf] klxnf] k'/fgf] n3' hnljB't xf] . of] cfof]hgfsf] ljB't pTkfbg Ifdtf kfFr ;o lsnf] jf6 /x]sf] 5 . tl:a/ M xl//fd e]6'jfn, /f;;
Sanchar_np प्रकाशित: २०७९ पुष १३ गते २:२६

काठमाडौं, दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नं ३ को फर्पिङमा रहेको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजनाको पानी जमाइएको पोखरी ।

यो नेपालको पहिलो पुरानो लघु जलविद्युत हो । यो आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता पाँच सय किलो वाट रहेको छ । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights